Bare litt over en promille av Norges areal berøres av fritidsboliger. Likevel hevder Stein Lier Hansen i Norsk Industri at hytteutbygging er den største trusselen mot norsk natur. Han får støtte fra Arild Hermstad i Miljøpartiet De Grønne. Vi finner imidlertid ingen grunnlag for dette i FN-rapporten som er utgangspunktet for disse påstandene.

Rapporten peker på mange og viktige miljøspørsmål som fortjener oppmerksomhet. Derfor er det trist for miljøkampen at Lier Hansen og Hermstad prøver å score billige poeng på hyttebygging, i stedet for å rette fokus på viktige tiltak som kan bidra i bekjempelse av fattigdom, sult og sykdom på verdensbasis.

Det blir på en måte litt tragikomisk når rapporten fokuserer på tap av korallrev, truede dyre- og plantearter og tap av tropiske skoger, og noen her i Norge forsøker å koble dette opp mot utbygging av fritidsboliger i et land hvor areal er en av våre aller største ressurser.

Nedbygging og ødeleggende naturmangfold er et globalt problem. Det er et marginalt problem i Norge, og hyttebyggingen er antagelig den minste av pådriverne for nedbygging av naturen i Norge. Norsk hyttebygging har de siste tiårene i hovedsak foregått som tett bebyggelse nettopp for å spare naturområder. Gamle hytteområder legger riktignok beslag på langt mer natur per hytte enn dagens tette utbygging gjør. Fortetting av slike gamle felt er derfor noe mange medlemmer i NOHF fokuserer på.

Stein Lier Hansen har et unøyaktig forhold til fakta om hyttebygging i Norge. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i gjennomsnitt de siste fem årene ble gitt byggetillatelse til 4342 hytter pr år over hele landet. Med 434.000 hytter totalt legger hytteeierne i dag beslag på litt over 1 promille av Norges areal. Utgangspunktet for dette regnestykket baserer seg på at hver hytte legger beslag på ca. 1 mål. I tillegg kommer fellesarealer og infrastruktur.

Fritidsboliger brukes ulikt, fra noen få dager til mange uker i året. Nye hytter er tilknyttet vann- og avløp. Om man dusjer i byen eller på hytta utgjør ingen forskjell på forbruket. Noen vil kanskje hevde vi dusjer mindre på hytta enn hjemme. Det generelle energiforbruket er også minimalt. Oppvaskmaskin er for eksempel ikke like vanlig på hytta som hjemme. Klimaundersøkelser viser dessuten at ferie på hytta er blant de aller mest miljøvennlige.

Å hevde at hyttene er dens største trussel vi har i Norge er faller på sin egen urimelighet, og er i våre øyne nok et tilfelle av aktører som misbruker muligheten til å skape økt tilslutning blant befolkningen for miljøkampen. Slike utspill frykter vi dessverre virker mot sin hensikt.

Det er den samme industrien som Stein Lier Hansen representerer som produserer all plasten og andre produktene som vi slenger på søppeldynga, samt giftdeponiene til lands og til vanns som er avfall etter industrien. Stein Lier Hansens gamle hytte ble overdratt til barna, hvis han mente at nordmenns hytteliv raserer naturen burde han revet hytta og latt naturen få tilbake sin mulighet for å bygge seg opp igjen. Det er uforståelig at Stein Lier Hansen ikke hører at det singler i glass!!!

Som representanter for den norske hytteindustrien er det dessuten overraskende at lederen for et industriforbund går imot utviklingen av en bærekraftig norsk industri, som faktisk de norske hytteprodusentene står for.

Kontakt: Olaf Olstad, tlf. 90681880, e-post oo@x2o.no