Hyttefakta

Antall fritidsboliger i Norge

Pr. 1. januar 2020 var det 437 833 hytter i Norge. Ifølge Statistisk sentralbyrå utgjør hyttene 1,4 promille (0,14 %) av Norges landareal. Da er alle hyttetomter og infrastruktur (veier, P-plasser m.m.) inkludert i beregningen. Den totale bebyggelsen i Norge er 1,7%. Statistisk sentralbyrås beregninger viser at hytter i Norge legger beslag på 451 kvadratkilometer (km²). Det totale arealet i Norge som er berørt av fritidsboliger er litt mindre enn Lillestrøm kommune (456 km²). Norges totale areal er 385.000 kvadratkilometer (km²).

Antall nye hytter per år

Statistikken fra SSB viser at det i årene 2013 til 2017 ble bygget i gjennomsnitt 4342 nye hytter i Norge. Vi venter i spenning på nye tall for 2017-2020.

Gjennomsnittlig størrelse

Statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at gjennomsnittlig større på fritidsbolig som ble bygget i 2019 var 96,2 m². I denne statistikken er alle nybygg som er regulert som fritidsbolig inkludert. Det betyr at fritidsbygg med flere enn 1 boenheter, som for eksempel leilighetsbygg, også er med i dette gjennomsnittstallet. Norske Hytteprodusenters Forenings egne medlemmer har et noe lavere gjennomsnitt. NOHF-medlemmene selger i all hovedsak hytter med 1 boenhet, og gjennomsnittet i 2020 var på 86 m².

Det bygges tettere

Andel fritidsbygg som bygges innenfor tettbygde fritidsbyggområder var på 77 % i 2019. Statistikken til SSB viser at i 2019 ligger 50 % av alle fritidsboliger i tettbebygde fritidsbyggområder. Det bygges med andre ord stadig tettere i Norge, noe som sparer areal og natur.