Vedtekter

1 FORMÅL

Foreningens formål er å ivareta, utvikle og styrke bransjens felles interesser ved å:

 • trygge vilkårene for brukere og produsenter
 • fremme interessen for hyttebruk i Norge
 • etablere et tillitsfullt samarbeid med myndigheter og andre som kan medvirke til økt effektivitet, sikkerhet, og miljøbevissthet i hele kjeden fra produsent til leveranse
 • være høringsinstans og kunnskapssenter for rammesettende myndigheter
 • være en informasjonskanal ut til medlemmene på alt som skjer av nye rammevilkår
 • søke å koordinere interesser og synspunkter i bransjefaglige spørsmål med kommuner og andre som kan bedre den daglige drift hos medlemmene
 • være medarrangør av den årlige hyttemessen

2 MEDLEMMER

Som medlem kan opptas norske produsenter eller offisiell norsk representant for utenlandske produsenter. Forutsetningen er at firmaet har vist seriøsitet over tid, minimum 3 år, har et landsdekkende salg og har forretningsadresse og organisasjonsnummer i Norge.
Medlemskapet er forpliktende knyttet til selskapet og ikke til representanten for selskapet.

3 STYRET

Foreningen ledes av et styre bestående av 6 representanter som velges av årsmøtet. Styremedlemmene velges for to år av gangen med en rotasjon på 3 styremedlemmer på valg hvert år, styrets leder og nestleder velges for ett år av gangen. Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av styremedlemmene er til stede, hvorav den ene er styreleder eller nestleder. Om leder fratrer sin stilling i valgt periode rykker nestleder opp og det velges ny nestleder. Hvis nestleder fratrer velges ny nestleder av styret. Forøvrig gjelder som styrets beslutning, det flertallet av de fremmøtte stemmer for.

4 SEKRETARIAT

Foreningens løpende arbeidsoppgaver ivaretas av et sekretariat som ledes av en sekretær som engasjeres av styret. Sekretæren skal ikke være ansatt i foreningen.

5 MEDLEMS- OG SERVICEKONTINGENT

Nye medlemmer skal betale et innmeldingsbeløp som fastsettes av styret i hvert enkelt tilfelle og etter dennes frie skjønn. Dette skal gjenspeiles i forenings aktiva.

Medlemmene betaler en likelydende årlig kontingent som fastsettes av årsmøtet.
I tillegg belastes det en volumbasert medlemsavgift som fastsettes av årsmøtet.

Foreningens sekretariat fakturerer medlemskontingent sammen med en kontrolloppgave som spesifiserer medlemskontingent.

6 ÅRSMØTET

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og skal trekke opp linjene for foreningens virksomhet. Styret innkaller til ordinært årsmøte hvert år i januar / februar måned. Innkallingen skal skje skriftlig med minst 2 ukers varsel og det skal oppgi hvilke saker som skal behandles.

På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles:

 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 • Styrets årsberetning
 • Godkjenning av forenings regnskap.
 • Forslag til kontingent og medlemsavgift og evt. godtgjørelse til styret.
 • Fastsettelse av budsjett for nytt regnskapsår
 • Valg av styremedlemmer, styreleder, revisor og valgkomite
 • Innkomne forslag

Forslag som medlemmene ønsker behandlet på den ordinære årsmøtet skal være tilsendt styret skriftlig senest 10. januar for å bli behandlet på årsmøtet.
Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styret eller minst 1/3 av de ordinære medlemmene iflg. § -2 krever det, og med skriftlig angivelse av det som ønskes behandlet. Innkallelsen skal skje med minst 2 ukers varsel.

Som årsmøtet beslutning gjelder det flertallet stemmer for, med unntak av § -11 og 12.  Står stemmetallet likt, gjelder det forslag som møteleder stemmer for. Møteleder skal sørge for at det føres protokoll for årsmøtet. Protokollen skal inneholde alle beslutninger med angivelse av stemmegivningen og undertegnes av møteleder samt en som utpekes av årsmøtet blant de tilstedeværende medlemmer.

7 REVISJON

Et firma som ikke har styrerepresentant velges til å revidere regnskapet. Foreningens regnskapsår følger kalenderåret.

8 ANSVAR

Foreningens ansvar overfor 3.-mann er begrenset til dens eiendeler. Foreningens medlemmer har ikke personlig ansvar for foreningens forpliktelser uten at det foreligger skriftlig avtale om det.

9 SAMARBEIDSFORHOLD

Foreningen skal ivareta og utvikle samhold og samarbeid mellom medlemmene i alle spørsmål som har bred og allmenn interesse for bransjen. Ikke under noen omstendighet skal foreningen ta del i konkurranseforholdet medlemmene i mellom.

10 OPPHØR AV MEDLEMSKAP

Utmelding av foreningen må skje skriftlig til styret med minst 3 måneders varsel før utgangen av et kalenderår. Man har intet krav i foreningens aktiva ved utmelding

Et medlem som bryter foreningens vedtekter, misligholder sine økonomiske forpliktelser overfor foreningen eller som ikke retter seg etter de vedtak og de beslutninger som er fattet av styret eller årsmøtet etter vedtektene, kan etter skriftlig varsel fra styret, fratas sitt medlemskap. Medlemmet er likevel økonomisk ansvarlig i henhold til normal utmelding.

11 VEDTEKTSENDRINGER

Endringer av vedtektene kan kun skje på årsmøtet med tilslutning fra minst 2/3 av de frammøtte medlemmene.

12 OPPLØSNING

Oppløsning av foreningen kan kun skje på årsmøtet med tilslutning av minst 3/4 av de avgitte stemmer og når disse representerer minst halvparten av medlemsmassen.  Foreningens aktiva, med fradrag for passiva, herunder en avsetning til dekning av mulige oppståtte krav, blir å tilbakebetale til medlemmene i det forholdstall de gjennomsnittlig har innbetalt kontingent i det/de relevante år da foreningens aktiva ble bygget opp.

13 Voldgift

Tvist mellom deltakerne eller mellom en deltaker og NOHF som går på tolkning av vedtekter eller
avtaler, skal først søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke fram, kan hver av
partene forlange tvisten endelig avgjort ved voldgift etter tvistemålslovens kap.32, § 454.

Oppdatert 11. mars 2016.

Last ned PDF av vedtektene