Autorisasjon

Frivillig autorisasjon av NOHF medlemsbedrifter
– autorisasjonen gjelder kun bedrifter som har autorisasjonsmerket

Hvorfor er NOHF-autorisasjonen viktig?

 • NOHF-medlemmet skal så langt det er mulig legge til rette for bærekraftig arealbruk, skånsomme inngrep i det aktuelle området og tilpasse utbyggingen til lokale interesser og behov.
 • NOHF-medlemmet skal ha fagkompetanse, profesjonalitet og derved gi forutsigbarhet for byggherre.
 • Autorisasjonen skal bevisstgjøre forholdet mellom byggherre og hytteleverandør.
 • Autorisasjonen skal styrke medlemmets posisjon i markedet og sikre kvaliteten til byggherre.
 • En NOHF-autorisert hytteprodusent skal utvikle bransjen i takt med endringer i markedet.
 • Autorisasjonen skal bidra til at NOHF medlemsbedrifter etablerer en mest mulig ensartet kommunikasjon og en mest mulig forutsigbart og forståelig kjøps- og byggeprosess.

TASK – «grunnmuren» i NOHFs autorisasjon Trygghet

 • Bruke Norsk Standard kontraktsformular eller tilsvarende som gir likelydende trygghet for kjøper
 • Stille garantier iht. Bustadoppføringslova
 • Gi en forutsigbar byggeprosess

Ansvar

 • Følge lovpålagte krav til miljømerking og avfallshåndtering
 • Kildesortering

Seriøsitet

 • Åpenhet mellom byggherre og medlemsbedriften i byggeprosessen

Kompetanse

 • Alle våre medlemmer er profesjonelle hytteprodusenter
 • Kontinuerlig holde seg faglig oppdatert mht. lover, regler og teknologi
 • Aktiv kompetansebygging blant medlemsbedrifter

Andre relevante tiltak og prosesser Sikkerhetstiltak for hyttebrukerne

 • Gi relevant informasjon om bruk av ildsted, komfyrer, tekniske innretninger etc. (FVD dokument)
 • Gi gode innspill til hyttebrukerens rømningsveier, brannsikring etc. for alle rom i bygget (HMS).

NOHFs medlemsbedrifter forplikter seg til å

 • Følge foreningens vedtekter.
 • Uttale seg lojalt om foreningens arbeid og samarbeidspartnere.
 • Bidra med gode innspill til hyttebransjen og til forbrukerens beste.

Miljøtiltak for byggeprosessen

 • Informasjon om miljøet, riktig bygg- og byggeprosess (min. krav for medlemmer).
 • Ivareta miljøet under byggeprosessen og veilede til riktig energi- og miljøtiltak.
 • Det skal etterstrebes å tilbakeføre den naturlige vegetasjonen, samt ivareta det biologiske mangfoldet som er i området.
 • Fritidsbygget, eiendommen og arbeid på omkringliggende områder skal gjennomføres på en bærekraftig og skånsom måte.

Godkjente aktører i byggefaget

 • Ansvarsrett for utføring av de relevante fagene. Ansvarsretten kan innehas internt i selskapet eller hos samarbeidspartnere for de gjeldene fagene.

Kontrakter

 • Informere byggherre om konsekvenser av forskjellige kontrakts- og avtaleformene.
 • Kontrakter for totalentreprise.
 • Separate kontrakter for byggesett og oppsett av bygget.

 Miljømerking og avfallshåndtering

 • NOHF medlemsbedriften skal etterstrebe så langt det er mulig å informere om relevante miljøgunstige materialvalg.
 • Oversikt på miljøskadelige produkter, samt redusere dette til en minimum.
 • All avfallshåndtering skal gjøres etter kildesorteringsprinsippet (min. 60% vekt skal sorteres)
 • Avfall fra byggeplassen skal ikke under noen omstendighet brennes.

Helse, miljø og sikkerhet i byggeprosessen

 • NOHF-medlemsbedriften og byggherre må være bevisste sitt ansvar om å formidle et faglig godt HMS budskap for alle som skal arbeid på prosjektet. Sikkerheten til arbeiderne skal alltid komme først.
 • Medlemsbedriftene skal informere om sikkerhetsinnretninger på ulike oppgaver og gi kvalifiserte råd.

Reklamasjoner/garantier 

 • Medlemsbedriftene skal møte enhver reklamasjon som om det er en relevant garantisak.
 • NOHF vil produsere en «protokoll» for garantisaker – det vil si en på forhånd definert framgangsmåte med forhåndsdefinert språk.
 • Et NOHF medlem forplikter seg til å gjøre seg godt kjent med lovgivningen for salg av byggesett og oppsetting av fritidsbolig.
 • NOHFs medlemsbedrifter har et selvstendig ansvar for å sette seg inn i, og å opplyse om hvilke rettigheter og forpliktelser en byggherre har, og hvordan byggherre kan hevde sine rettigheter.
 • Dersom klagen ikke er berettiget, må kunden orienteres om dette på en ryddig og god måte.
 • Medlemsbedriftene skal søke å tilby økonomisk godtgjørelse hvis byggherre selv ønsker å utbedre garantisaken, selv om medlemsbedriften etter loven har krav på selv å utbedre.
 • Medlemsbedriftene forplikter seg til å overlevere relevante FVD dokumenter til byggherre.
 • Hvis utbedring tar uforholdsmessig lang tid, bør medlemsbedriften benytte lokalt godkjente aktører i det faget det gjelder.
 • Hvis det i reklamasjonsperioden oppstår uforholdsmessige mange problemer med fritidsboligen skal medlemsbedriften tilby å ta med en tredjepart for vurdering.
 • NOHF og medlemsbedriften skal i fellesskap vurdere behovet for å opprette en rådgivende «tvistenemd» som kan aktiveres i særlig vanskelige forbrukersaker.

Overtakelsesforretning

 • Gjennomføres etter en fast protokoll utarbeidet av NOHF, eller likelydende.

Service / ett års befaring

 • Gjennomføres etter en fastsatt protokoll utarbeidet av NOHF.

Definisjoner på ord og uttrykk

 • Kontrakt Avtale mellom kjøper og selger inkl. alle vedlegg
 • Byggherren Kunden (fødsel og person nr)
 • Eiendommen Byggherrens eiendom med gårds- og bruksnummer i kommunen. Det sted hvor leveransen skal leveres av entreprenøren.
 • Entreprenøren / produsent (org. nr. xxx xxx xxx) Hytteleveranse i henhold til kontrakten, jf. Vedlegg
 • Kontraktssummen Den summen som byggherren skal betale for leveransen / oppsett i henhold til kontrakt. Kontraktsummen er som regel indeksregulert
 • Leveransen Entreprenøren skal levere i henhold til vedlegg
 • Overtakelse Det tidspunkt leveransen (nøklene) overleveres til Byggherren i henhold til kontrakten
 • Overtakelsesforretning Den formelle overtagelsen av bygget. Byggherre innkalles av entreprenøren til en dato og tidspunkt med minimum 1 ukes varsel. Her skal begge parter ha en gjennomgang av bygget og eventuelle merknader skal noteres i en protokoll og signeres av begge parter. Partene kan bli enige om en sum som kan holdes tilbake inntil eventuelle feil er utbedret. Utbedringene skal utføres innen avtalt tid.
 • Part Byggherren, hytteprodusent og eventuelt entreprenøren hver for seg
 • Partene Byggherren, hytteprodusent og eventuelt entreprenøren i fellesskap
 • Sideentreprenørene Kompletterende leverandører (rørlegger, elektriker, taktekker etc.) som er engasjert og koordineres av entreprenøren og faktureres direkte til byggherre.
 • Underentreprenør Kompletterende leverandører (rørlegger, elektriker, taktekker etc.) som er engasjert og koordineres av entreprenøren og faktureres med et påslag fra hytteprodusent til byggherre.
 • Dagsmulkt/bøter Godtgjørelse ved forsinkelse av leveransen. Byggherre har iflg. Bustadsoppføringslova §18 krav på dagbøter hvis avtalt leveringstidspunkt ikke overholdes av entreprenøren. Dette er begrenset oppad til 100 dager og skal minimum være på 1 promille av entreprenørkontrakten inkl. underleverandører.
 • Vedlegg Alle dokumenter som er vedlagt til kontrakten. Merkes med vedleggets nummer i kontrakten.

Definisjoner på ord og uttrykk i bygget

 • Grunnflate (BYA – bebygd areal) Fotavtrykket på bakken uavhengig av antall etasjer. Takoverbygg og terrasser (over 0.5 m) medregnes.
 • Bruksareal (BRA) Arealet innenfor byggets yttervegger. Inkl. loft innenfor 1,9 meter + 0,6 meter til hver side
 • Pulttak En takflat med helling til en side.
 • Saltak Tak med helling til to sider (vanlig skråtak)
 • Balansert ventilasjon Avtrekk og friskluftstilførsel med vifter, men mulighet for å styre luftmengden i hvert enkelt rom. Filtrering av luften og tilbakeføring av varmluft (varmeveksler).
 • Bindingsverk / reisverk Er en skjelletkonstruksjon bestående av vertikale og horisontale sviller i bunn og topp.
 • Etasjeskiller Fellesbetegnelse for konstruksjon mellom to etasjer.
 • Gavl Tverrvegg for enden av bygget. Ved saltak er gavlvegg der hvor trekanten er under taket.
 • Kledning Husets yttervegg i stående eller liggende utførsel, montert på byggets bærende konstruksjon.
 • Pre cut Ferdig kappende materialer tilpasset bygget.
 • U-verdi En bygningskomponents varmeledende evne. Lavere u-verdi er best varmeledende egenskap.