Undesøkelser fra Vinje og Ringsaker viser at den norske hyttetradisjonen skaper mange varige arbeidsplasser i distriktene, og at hyttene dermed er et viktig bidrag for økonomisk bærekraft i flere kommuner.

Bærekraftig utvikling er et begrep som organisasjoner, virksomheter, næringer og industri må forholde seg til. Også for de norske hytteprodusentene er bærekraftig utvikling sentralt. Undersøkelser utført av Menon Economics viser at hyttene i Vinje og Ringsaker skaper mange hundre varige arbeidsplasser, og viser at hyttene dermed bidrar til økonomisk bærekraft i distriktene.

Spesielt i en liten kommune som Vinje er hyttetradisjonen en viktig bidragsyter for sysselsettingen. I telemarkskommunen er nesten hver fjerde arbeidsplass relatert til hyttene og turismen.

Arbeidsplasser 2016: 
Vinje: 410 
Ringsaker: 324

(Fra Menons Economics sine undersøkelser Ringsakerfjellet – Ringvirkninger av hytteaktivitet og betydning for regionen og Ringvirkninger av reiselivet i Vinje)

 Bærekraft for hvem?
– Det er mange som vil mene noe om hvorvidt den norske hyttetradisjonen er bærekraftig eller ikke. Forskerne påpeker imidlertid at bærekraft har flere perspektiver, og mange glemmer å se helheten, sier Olaf Olstad, leder for de norske hytteprodusentene. Han er glad for at stadig flere forskere evner å se det større bildet. 

Østlandsforskning skriver eksempelvis i rapporten «Fritidsboligen og innlandssamfunnet – en kunnskapsstatus»:
«Det er mange meninger om hvorvidt utbygging av fritidsboliger er bærekraftig. Det avhenger ofte av hvilken av de tre bærekraftsdimensjonene miljøbevaring, økonomisk utvikling og sosial rettferdighet/samfunnsutvikling som vektlegges.» 

– Med andre ord må vi ha et helhetlig bilde og et bredt utgangspunkt når begrepet bærekraft og hyttebygging skal drøftes. For en liten kommune med stor fraflytting og begrensede muligheter for etablering av arbeidsplasser, vil økonomisk utvikling trolig være viktigere enn miljøbevaring. Husk at vi her snakker om kommuner med store arealer og natur nok til alle formål og interesser, sier Olaf Olstad i NOHF.

– Det er ikke vanskelig å se at det kan føles provoserende for denne delen av befolkningen, når ressurssterke mennesker fra byene – hvor det er et hav av arbeidsplasser, offentlige tjenester og sosiale tilbud – mener naturhensyn skal gå foran lokal distriktsutvikling. For denne delen av befolkningen er økonomisk utvikling og samfunnsutvikling veldig viktig, sett i et bærekraftig perspektiv, sier Olstad.

Hyttene berører lite natur
Olstad og NOHF understreker at svært lite av naturen berøres av den norske hyttetradisjonen. Ifølge Statistisk sentralbyrå utgjør hyttene 1,4 promille (0,14 %) av Norges landareal. Da er alle hyttetomter og infrastruktur (veier, P-plasser m.m.) inkludert i beregningen. Den totale bebyggelsen i Norge er 1,7 % iflg. SSB.

Statistisk sentralbyrås beregninger viser at hytter i Norge legger beslag på litt over 500 kvadratkilometer (km²). Det totale arealet i Norge som er berørt av fritidsboliger er litt mindre enn Lillestrøm kommune (456 km²). Norges totale areal er 385.200 kvadratkilometer (km²).

– Med dette som premisser for miljødiskusjonen, er det vanskelig å ta på alvor påstanden om at hyttetradisjonen truer norsk natur. I et bærekraftperspektiv blir det urettferdig overfor distriktskommunene å utelukkende snakke om miljø eller naturvern. Vi må løfte frem økonomisk utvikling, arbeidsplasser og bolyst i denne debatten. Hyttene tilfører bygdene mange sosiale fordeler også, mener Olstad.

Olstad og NOHF er tilfreds med at Østlandsforskning peker på nettopp dette aspektet i sin rapport:
«Forskningen viser at en helhetlig tilnærming til bærekraftig reiseliv, inkludert fritidsboligutvikling, mange ganger likevel er fokusert på kun én av bærekraftsdimensjonene, nemlig miljø. Enkelte steder kan imidlertid andre bærekraftsutfordringer være mer presserende enn miljø,» skriver Østlandsforskning.

– Aktører har tatt til ordet for å sette et stempel på hyttene som ikke bærekraftig for Norge i fremtiden. Det mener vi er svært unyansert og direkte feil. Om noen år vil både inntekter og arbeidsplasser knyttet til petroleumsindustrien svekkes betydelig. Når det den tid kommer vil arbeidsplasser i andre næringer være helt avgjørende for økonomien vår. Dette gjelder også distriktskommuner, som allerede i dag opplever fraflytting som en stor utfordring.

– Hytteprodusentene vil alltid være med på diskusjoner som går på de miljømessige aspektene ved hytteutbygging i Norge. Men det må skje på riktige premisser og i et godt samarbeid med alle involverte parter. Distrikt-Norge trenger både arbeidsplasser og en rettferdig samfunnsutvikling. Det kan ikke være slik at det bare er innbyggerne i de store byene som skal høste fordelene i en bærekraftig utvikling.

Kilder:
https://www.menon.no/wp-content/uploads/2018-Ringsakerfjellet.pdf
https://visitrauland.com/holtardalen/wp-content/uploads/sites/94/2021/02/Vinje-rapport-endelig.pdf
https://www.kommunal-rapport.no/folketall/utvalg-mener-okende-fraflytting-er-distrikts-norges-storste-problem/125316!/
https://blogg.forskning.no/ostforskbloggen/fritidsboliger-og-lokal-verdiskapning-i-gudbrandsdalen/1096643
https://create.piktochart.com/output/54712668-kunnskapsstatus-fritidsboliger-1-juni-2021