Enhver fritidsboligen fra våre medlemmer er arkitekttegnet og spesialdesignet. Tegningene er å anse som åndsverk i samsvar med lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven), som trådte i kraft 1. juli 2018.

Fritidsboliger er særskilt utviklet med egne løsninger og et eget uttrykk som gir et individuelt preg. Det er laget spesialdesignede løsninger, spesielt utviklet for hyttemarkedet. Eksteriørmessig har våre medlemmers fritidsboliger utforming og uttrykk som er tegnet spesielt for hyttemarkedet. Tegningene er derfor regnet som «åndsverk» etter åndsverkloven § 2 litra i.

Høyesterett har i en prinsipiell dom 4. juni 2013 tatt stilling til spørsmålet om tegninger til ferdighus ble regnet som åndsverk. Høyesterett slo fast at tegningene tilfredsstilte kravet til originalt skaperverk, selv om tegningene ikke innebar nye stilelementer eller nyskapende bruk av enkeltelementer. Høyesterett kom derved til at slike tegninger var beskyttet av åndsverkloven. Tilsvarende vil gjelde for fritidsboliger.

Hvordan du får rett til å bruke tegningene fra våre medlemmer?
At tegningene er regnet som åndsverk, innebærer at leverandørene av tegningene har enerett til bruk av tegningene. Å benytte tegningene ved å kopiere hele eller deler av disse for oppføring av et byggverk til privat bruk, er ikke tillatt uten samtykke fra hytteprodusenten, jf. åndsverkloven § 26.

Dersom du inngår avtale med en av våre medlemmer av en hytte, får du rett til å oppføre hytte i samsvar med tegningene. Det er ikke lov å bruke våre tegninger til å få andre til å levere eller oppføre en slik eller lignende hytte.

Hvis du ikke har avtale med hytteprodusenten om leveranse av den/de hytter du ønsker å bruke tegningene til, kan du be om samtykke likevel. Vi vi da kunne vurdere om vi mener det er en forsvarlig bruk av tegningene, og vil normalt også betinge oss et vederlag.

Hva skjer om hytteprodusentens tegninger brukes uten avtale?
Brudd på åndsverksloven vil kunne medføre krav om vederlag og erstatning, jf. åndsverkloven § 81. Du er ved dette blitt gjort uttrykkelig oppmerksom på regelverket som gjelder for bruk av tegningene. Overtredelse av loven ved slik bruk vil derfor være forsettlig. Forsettlig overtredelse kan i tillegg til krav om erstatning og vederlag for bruk av tegninger medføre krav om erstatning for ikke-økonomisk skade eller dobbelt vederlag for tegninger.

Vi ønsker å beskytte våre medlemmers livsgrunnlag
Vi beklager om dette kanskje oppleves firkantet og ubehagelig. Det er ikke noe vi ønsker. Denne informasjonen kommer fordi flere som har tegnet hytter, har opplevet at andre utnytter åndsverkene til våre medlemmer. Tegningsmaterialet er en viktig del av leveransen og er bærebjelken i hytteprodusentens drift og det tilbudet som gis til deres kundene. Da er det veldig leit å oppleve at noen bruker hytteprodusentens arbeid på en måte som de ikke har kontroll på, og uten å betale for våre idéer og all jobben som ligger bak. Derfor ber vi om forståelse for at vi distribuerer denne informasjonen.

Godt hyttekjøp!