Hyttefakta

Antall fritidsboliger i Norge
Pr. 1. januar 2023 var det iflg. SSB 448 805 hytter i Norge. Ifølge Statistisk sentralbyrå utgjør hyttene 1,7 promille (0,17 %) av Norges landareal. Da er alle hyttetomter og infrastruktur (veier, P-plasser m.m.) inkludert i beregningen. Den totale antall bygg i Norge er 4.308.409 bygg, som representerer 1,7% av Norges areal. Statistisk sentralbyrås beregninger viser at hytter i Norge legger beslag på 680 kvadratkilometer (km²). Det totale arealet i Norge som er berørt av fritidsboliger er litt større enn Lillestrøm kommune. Norges totale areal er 385.000 kvadratkilometer (km²).

Antall nye hytter per år
Statistikken fra SSB viser at det i årene 2013 til 2017 ble bygget i gjennomsnitt 4342 nye hytter i Norge.

Gjennomsnittlig størrelse
Statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at gjennomsnittlig større på fritidsbolig som ble bygget i 2022 var 101,2 m². I denne statistikken er alle nybygg som er regulert som fritidsbolig inkludert. Det betyr at fritidsbygg med flere enn 1 boenheter, som for eksempel leilighetsbygg, også er med i dette gjennomsnittstallet. Norske Hytteprodusenters Forenings egne medlemmer har et noe lavere gjennomsnitt. NOHF-medlemmene selger i all hovedsak hytter med 1 boenhet, og gjennomsnittet i 2022 var på 86 m².

Det bygges tettere
Andel fritidsbygg som bygges innenfor tettbygde fritidsbyggområder var på 77 % i 2019. Statistikken til SSB viser at i 2019 ligger 50 % av alle fritidsboliger i tettbebygde fritidsbyggområder. Det bygges med andre ord stadig tettere i Norge, noe som sparer areal og natur.